{ پستـ ثآبتـ (کآمنت ممنوع) }


شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک͡ ͡͡ه͡͡ل͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡פּ͡͡͡͡ ͡͡͡н͡͡є͡͡ℓ͡͡ℓ͡σب͡͡ڪ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡ـ͡͡๛͡͡ ͡͡פּ͡͡͡͡ـ͡͡ل͡͡ڪ͡͡ا͡͡م͡͡:͡͡ ͡͡شکلک,کاراکتری,خنده دار,بامزه,فانتزی,رنگارنگ,دخترونه,دخترانه,جدید,سایز کوچک,ریزه میزه,شکلک های کوچولو,نوشتاری,کوچک,زیبا,قشنگ,باحال,خشگل,شیک,شاد,کوچیک

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهمَنـ مَحیــــــآ هَستَمـ اینجآ همهـ مُدِلـ پُستـ میذآرمـ

 {پُستآمـ مُخآطَبِ خآصـ نَدآره} هَرگونه سُوآلیـ دآشتیـ تو کآمِنتآ بّپُرسـ
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهقَوآنینـ وبـ :دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه{وُرود اَفرآدِ بیـ جَنبه و بیـ اَدَبـ اَکیدا مَمنوعـ ×}دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه{توهینـ و بیـ اِحتِرآمیـ مَمنوعـ × }دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه{بآ تَبآدُلـ لینکـ مُوآفِقَمـ امُآ بآ کَسآییـ کِـ فَعآلنـ پَسـ اگـِ مَعرِفَتـ نَدآری بِزَنـ بِـ چآکـ}دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دوستآیی کِــ قَصد دآرنـ بلینکنـ بآ عُنوآنـ وِبَمـ پلیز ....

  [̲̲̅̅ی̲̲̅̅ه̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ ̲̲̅̅دُ̲̲̲̲̅̅̅̅خ̲̲̅̅ی̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ ̲̲̅̅تُ̲̲̲̲̅̅̅̅خ̲̲̅̅س̲̲̅̅ـ̲̲̅̅♕̭̭ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅آ̲̲̅̅ی̲̲̅̅ه̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ ̲̲̅̅ع̲̲̅̅آ̲̲̅̅ل̲̲̅̅م̲̲̅̅ه̲̲̅̅ ̲̲̅̅بُ̲̲̲̲̅̅̅̅غ̲̲̅̅ض̲̲̅̅ـ̲̲̅̅]


دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه{گآهیـ لینکـ تِکونیـ میشهـ و بیـ مَعرِفَتآ حَذفـ میشَنـ }دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه{کآمِنتـ ƈ͡ɱ = جُبرآنـ }دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه{ حآلآ اَگِـ خوشِتـ اومَد چآکِرِتَمـ خوشِتـ نیومَد اونـ بآلآ × رو بِزَنـ }دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

خُبـ دیگِـ خوشـ بآشینـ فِرِندآیِ گُلَمـ


فَدآتـــــــ◕‿◕ـــــون




شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیمטּ یـہ בـפֿـترم...شایـב مثل شیشـہ باشܢܢ פּ زפּــב بشڪنܢܢ اما با تیڪـہ هاܢܢ شاهرگ زنـבگیتـפּ میزنܢܢ פــפּـاست باشه!شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه مטּ یـہ בـפֿـترم... لج ڪنܢܢ בنیا פـریـᓅـܢܢ نیست!دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه منܢܢ یـہ בـפֿـترہ × بـــــــــב×با یـہ مـפֿ

رב×با یـہ عالمـہ בرב×تـפּ یـہ زنـבـפּـטּ

سرב×ـפֿـستܢܢ از اـבماے بــــــב×مغزܢܢ בیگـہ בاـבـہ رב×
فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه

 
مטּ لباܢܢشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی پرפּـتز نیست...بینیܢܢ عملے نیست

 مטּ یـہ
בـפֿـترم...ساعت 12 شب با هیچڪ๛

بیرפּـטּ نیستم...پایـہ ے مشرפּـب
فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه هیچڪسܢܢ نیستم

عـפּـضش نـہ ڪسیـפּ تیغ میزنܢܢ نـہ

میچاپم...انقـבر בارܢܢ ڪـہ عقـבـہ اے نیستم

ـבاـᓅــہ اینـפּ اـפּـنܢܢ نیستم...آـפּـیزפּـטּ ڪسیܢܢ

نیستم...مטּ همینܢܢ ڪـہ هستܢܢ بعضیا همینܢܢ نیستن!
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

 مטּ یـہ
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه בـפֿـترم... رژ ؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی عاشقشܢܢ / لـפּـاشڪ؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیـפּـااااااے / ڪاڪائـפּ ؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی בیـפּــפּـنشܢܢ /پاستیل؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

פּـااااے نگـפּـ/ غرפּـر؟
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی פֿــבاے غرפּـرܢܢ /اـפـساس؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیلبریز از اـפـساسم/ عاشق؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیهستܢܢ /تیریپم؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

 اسپرت/ لجباز؟
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی اـפּــפּــפּــפּــפּــᓅ زیاـב/ פֿــפּـشگل؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی 100% / رפּ اعصاب؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی شـבیــــــב/

ᓅــפּـتبال؟
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی ᓅـقط پرسپـפּـلی๛ / بارפּـن؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی عاشقشܢܢ / شیطـפּـنے פּ בیـפּــפּـنـہ بازی؟شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی بـہ

طـפּـر مـבاـפּـܢܢ / פـسـפּــבی؟
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی نسبت بـہ ڪسے ڪـہ براܢܢ مهمـہ ... منمـפּ בنیاے בـפֿـترפּـنـہ ام. شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ وب ... یادگاری }
نتیجه تصویری برای عکس نوشته تعطیل

*** دوستآنـ  وبمو نمیحذفمـ یادگاری میذآرمـ اما شاید دیه هیچوقت نیام
احتمالا بیام سر بزنم به لینکام ولی وب همونطور که گفتم تعطیله
اگه بعد امتحانام (تابستون) لاینمو دوباره نصب کردم آیدیمو میذارم هرکی خواست ادد کنه و اینکه هرکی خواست تو تلگرام درارتباط باشیم بگه آیدیمو بدم  ***
 کآمنت دهی هارو بستم فقط برا یه پست مونده 

خداحافظ برآ همیشــــــــه

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ پست آخر (خداحافظی) }
سلــآم دوستآیِ گلــم

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیاینــ پستــ پستِ آخرمه دیگه وبــ نمیآمـ همه چیــ

برآم تکرآری شده حوصلمم نمیکشه مرسیــ از لطفتونــ

مرسیــ کــ همیشه سر میزدینــ
 
خوبیـ بدیـ دیدید حلآلـ کنید تَهِ مجآزی همینه دیگه

هیچکدوممون همیشگیـ نیسیمـ کاشـ میشد بعضیآتونـ

 وآقعی بودید البته بیشتر از دوستای وآقعیم دوستتون

 داشتم و دارم...اینـ پستو گذآشتمـ کــ بدونـ

خدآحآفظی نرمـ ... آخرهفته وبمو حذفــ میکنمــ :( دلمـ

برآتونـ تنگـ میشه خیلیـ دوستونـ دآرمـ 
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

دوستآی گلمـ (بهآر
فآطمه نیلوفریسنآ
رهآ
آقا حآمدلیندآ)

ممنونمـ بابتـ همه چیــ شمآ جزء بهترینآ بودید

 و هستید. بقیه دوستانم همچنین.

هراز گآهیـ شآید به بعضیآتونـ سر بزنمـ ولیـ خیلیـ کمـ

چونـ هدفمـ اینه کــ وابسته دنیآی مجازی نشم.

عیدتونمـ پیشآپیش مبآرکــ ایشآا... سآلـ جدید سآلــ

 خیلیـ خوبیـ برآتونـ بآشه و همیشه خوشـ باشید تو

دعآ هآتونـ منو از یاد نبرید.


خداحافظ برآی همیشه عشقولیآ جآتونـ همیشه اینجآس

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ اینـ روزآ }


اینـ روزآ فَقَط میشه بِــ
عِزرآئیــــل اعتمآد کَرد

چونــ لآاقلــ قَصدونیَتِشــ مُشَخَصه

---------------------------

サイコー のデコメ絵文字بَدتَرینـ دَرد مُردَنـ نیستـ

دِلـ بَستَنـ بِــ کَسیـه کِــ میدونیــ سَهمِـ تــو نیستـ !
サイコー のデコメ絵文字
--------------------------
گوشیتو وَرمیدآریـ

نِتــو روشَنـ میکُنیـ

پیـ اِمـ هآتو چِکـ میکُنیـ

بآزَمـ مِثلـ هَمیشه خَبَریـ نیـ

゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字هــــheــــه゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

اونـ موقعسـ کِـ میفَهمیـ بودونَبودِتـ

وآسهـ کَسیـ مُهِمـ نیـ

اگــه نبآشَمـ فَقَط نیستَمـ

کَسیـ بیـ مَنـ نمیمیره!





今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字بِــ بَعضیآ بآسـ گُفتـ

نِگآهـ نَکُنـ سآکِتَمـ

دَهَنَمـ بآزشــه چیزآییـ بآرِتـ میکُنَمـ

کِــ مَعنیـ شو تو گوگِلـ سِرچـ کُنیـ !
今日の新着です♪ヽ(´▽`)/貰ってくださーい のデコメ絵文字

-------------------------
هَرقَدریــ کِــ طَرَفَمو بِبَخشَمـ

از اونـ بِــ بَعد هَمونقَدر کَمتَر

×دوسِشـ دارَمـ ×

اِشتِبآهآتِشـ کِــ زیآد بآشه

دیگِــ کُلا میبَخشَمِش بِــ دیگَرآنـ



توجّه:{دوستآی گلمـ منـ فقط آخرهفته هآ وقت میکنمـ بــ وبــ سربزنمـ شرمنده کــ دیربه دیر سر میزنم... و اینکه دوستایی که وبـ بلآگفا دارنـ بآید بگمـ که وب بعضیـ هآتونـ برآمـ باز نمیشه هروقتـ بآز شد حتما سر میزنمـ }

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ توجه }
دوستــــــــآن یــه گپــ زدیـــم {چتــ . عکســ . متنـ } تـــو

 تلگــــرآم هــــرکـــی مآیلـــه بیــــآد گـــپ آیـــدیشو بده

تـــآ اددکنــــم و لینکـــو برآشــ بفرستـــم یــــآ

شمآرشــــو بـــده بــــرآ ادد .

هــــرکـــی خوآســــت پســــت پآیینــــی کآمنتــــ بــــده.

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ قآنون من }


میگَنـ کِــ اَخلآقـ نَدآرَمـ

میگَنـ کِــ زیآدیـ خودَمو میگیرَمـ

وَلــــــ
ـــــی!!!

قآنونـ مَنـ اینهـ :

وآســـه هَمه نآمَـ
ـردآ ...... سَگــ

وآســـه عِشقــ
ــم ...... تَکـــ

وآســـه رَفیـ
ـقـ خوبآمـ میدَمـ .....رَگــ

نآرآضیآشَمـ بِرَنـ بِــ
...... دَرَکــ

liner (13)

اِنقِضآیِـ خآصـ بودَنِتـ تَمآمـ شُده

بِــ سَلآمَتـــ

بِیتـ المآلـ شُدیـ

مَنَمـ کِــ حرومـ خور نیستَمـ ! هه




هِی ! × مَشتــی × اینــو تــو کَلَتـ فرو کُـــن

هَرکـــی ریــش میذآره مومِنـ نیستـ ×

هَرکـــی چآدُر میذآره مَریمـ مُقَدَس نیستـ ×

هَرکـــی خوشگِلـ و خوشتیپه هَرزه نیستـ ×

اَوَلـ خودتو قِضآوتـ کُنـ بَعد دیگَرآنـ رو
 
نِمیتونـــی آدَمـ بآشیـ حَداَقَلـ حِیوونـ نَبآشـ

زِندِگیـ خُصوصیـ دیگَرآنـ بــ تو هیچـ رَبطی نَدآره

هَردُختَری کــ بآهآتـ میخَنده هَرزه نیستـ ×

هَر پِسری کــ بآهآتـ گَرمـ میگیره تو کَفـ نیستـ ×


×کآمنت تکراری اکیـــدا ممنوع×

CM
=JOBRAN

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ دختـــر یعنـــی... }
میدونین دُختَـــر یَعنـــی چـــی؟

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه دُختَـــر یَعنـــی جیگــر و نفــسدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدختَـــر یعنــی عَصآیِ دَستِ مآدر دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدُختَـــر یَعنــی تَنهآ دَلیلِ لَبخَندِ پِدَردخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدُختَـــر یَعنــی یــه دُنیآ اِحسآسِ قَشنگـ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدُختَـــر یَعنــی فَرآموش نَکردنِ تآریخ تَولُددخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدُختَــــر یَعنـــی تَرسـ اَز آمپولـ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدُختَـــر یَعنــی عِشقِ خَریـــد دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدَختَـــر یَعنـــی عِشقِ آهنگــ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهدُختَـــر یَعنـــی دُنیآیِ صورَتیـ دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه



دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهبقیــــــه عکســــــــآ در ادآمــــــــه مطلـــــــبدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
حتمــــــا ببینید

تگ: ادامه مطلب
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ تنهآم چون... }


شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیمَنـ تَنهآمـ میدونیـ چِرآ ؟!

چونـ ذآتَمـ تَنوعـ طَلَبـ نیسـ

چونـ قَلبَمـ هَرزه پَسَند نیسـ

تنهآمـ چونـ تنهآییـ ارزِششـ بآلآتَر از بودَنـ بآ کسآییه کِــ

 ازبآهَمـ بودَنـ

فَقَط هَوَسـ حآلیشونه

تنهآمـ چونـ ارزِشَمـ بآلآتَر از اونآستـ

تَنهآمـ چونـ هیچکَسـ نِمیتونِه تَنهآییمو پُرکُنه

تَنهامـ چونـ هَدَفـِ بودَنـ بَقیه رو فَهمیدَمـ

تَنهآمـ چونـ تَنهآییـ خِیلیـ آرآمِشـ بَخشِه

تَنهآییـ بآ ارزِشِه چونـ خآلیـ از آدَمآیِـ بیـ ارزِشِه !
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی






شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبِهـ سَلآمَتیـ اونآییـ کِــ هَمـ دِلـ دآرَنـ هَمـ مَعرِفَتـ

امّـــــا کَسیـ رو نَدآرَنـ

سَلآمَتیـ دآدآشآییـ کِـ بِخآطِرِ دِلِـ سآدَشونـ کِنآر گُذآشتِه شُدَنـ

مَشتیـ هیچـ کَسـ بیـ کَسـ نیسـ ×

امّـــــا دَمِشـ گَرمـ اونیکهـ بآ هَرکَسـ نیسـ !
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ تورو میخوآمت }


اَصَنـ دُختَر بآسـ حَسود بآشِه

بآسـ رو آقآشونـ حَسآسـ بآشِه

دُختَریـ کِــ حَسودیـ نَکُنِه

اَصَنـ عآشِقـ نیسـ

چونـ اینـ یِــه حِسـ طَبیعیـ و مُشتَرکهـ

بینـ هَمه مونثآیِ عآشِقِـ دُنیآ


حَسودیـ کَردَنِـ دُختَرآ هَمونـ غِیرَتِـ پِسَراسـ


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

مُوآظِبـ بآشـ ...!

اگهـ اَز شِنیدَنِـ صِدآشـ دِلِتـ لَرزید

اگهـ هَرچیـ بَدیـ کَرد تو فَرآر نَکَردیـ و موندیـ

دیگـ تَمومِه ...
اونـ شُدِه هَمهِ دُنیاتـ



کآمنتـ = جبرآنـ

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ یــه زمآنی ... }


یِــه زَمآنیـ وآسه مَنـ پُستـ میذآشتیـ !

حآلآ یکیـ دیگـ جامو گرفتهـ !

یِــه زَمآنیـ میگُفتیـ بآ دنیآ عَوَضِتـ نمیکُنَمـ !

وَلیـ دیدَمـ بِــه رآحَتیـ بآ خِیلیـ چیزآ عَوَضمـ کَردیـ !

امیدوآرَمـ زودتَر بِرَمـ از اینـ دنیآ !

و اَشکِتـ بِخآطر ظُلمـ هآییـ کِــ دَرحَقَمـ کَردیـ درآد !

ایشآلّا اونـ روز بیآد کِــ ببینیـ !

مَنـ نیستَمو پَشیمونـ بِشیـ از کآرآتـ !




یِـــه روز تو بَرمیگَردیـ !

بآ حَسرَتـ بِــه گُذَشتَتـ نِگآه میکُنیـ

و بآ خودِتـ میگیـ :

{لَعنَتیـ اونـ دُختَر وآقعا مَنو دوسـ دآشتـ }

اونروز خِیلیـ دِلِتـ میخواد کــ بَرگَردیـ !

وَلیـ مَنـ دیگِـ

اونـ اَحمَقِـ سآبِقـ نیستَمـ !

خَرآبـ شُد تَصویرِتـ !

 
 
وَقتیـ بآلآیــــــــی هَسـ !

نیآزیـ بِــ پآیینـــــــی هآ نیسـ !

دِلِتو بِده بِهِشـ ... تآ تَهِ دُنیآ بآهآته!

مُخلِصِتَمـ خُدآ !



کآمنتـ = جبرآنـ

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ با ٺۅاҐ اـے נڅٺړ }


بآتوام ای دختـــــر
چرآ فکر میکنی چون دختری بآید همیشه غمگین بآشی؟
شکست خورده بآشی؟
یآدبگیـــــــر...
کـ تو دختری!
یآد بگیر کـ کلآس بذاری
کـ نآز کنی
اون خیلی بیجآ میکنه تورو نآراحت کنه
خیلی بیخود میکنه اشکتو درآره
اصلا برآ چیـ به یه موجود مذکر اجازه میدی شآدی زندگیتو ازت بگیره؟
این اسمش عشقـ نیست به خدآ
خودتو گولـ نزن...
کسیـ کـ عآشقته
هرگز نمیتونه غمتو ببینه
چه برسه بـ اینکه خودش عآمل غمت باشه




یه وقتـ زشتـ نبآشه به هَوَس یه غریبه میگیمـ عشق
به دلوآپسی هآی مآدر میگیمـ گیــــر


گفتم شرآب.......گفت ممنوع
گفتم بوسه........گفت ممنوع
گفتم عشق.......گفت ممنوع
گفتم دوسِت دآرم...گفت ممنوع
وحآلا بآ شیشه ای گلآب آمده برروی سنگ قبرم بوسه میزنه و میگه:
عاشقانه دوستت دارم
گفتم روی سنگ قبرم بنویسید: دل بستن به عشق مرده ممنوع

کآمنت= جبرآن

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ یلداتونـ مبآرکـ }
فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهشبـ جمشید و جامشفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه
فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهشبـ بوسه به خآکشفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه
فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهشبـ حآفظ و سعدیفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه
شبـ پآرسی و مآدی
شبـ آخــــر آذر
شبـ پآکـ و منور
شبـ آرش و آتش
شبـ مهر و سیآوش
فانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزهشبـ پآک اهوراستفانتزی,شکلک,شیک,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگنویسی,کامنتگزاری,پست گذاشتن,کوچک,سایز کوچک,ریزه میزه,بامزه

♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی9 مآه گذشت...شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبعضیآ دلشون شکستشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبعضیآ دل شکوندنشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخیلیآ عآشق شدنشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهو خیلیآ تنها شدندخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخیلیآ از بینمون رفتنشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیخیلیآ بینمون اومدنشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیگریه کردیــــــمشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهو خندیدیــــــمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیآرزو دآرم...شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی3مآهی که درپیش داریدشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیآغاز روزآیی باشه شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی
شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی که آرزوشو داریدشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی


شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزییلدآتون مبآرکــ دوستآی گلـــــــــمشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی


اینـ تبریکم دوست گلـــــــم فاطمه جون (وب:عشق پآک مآدوتا کلیکـ ) فرستاده خیلی ممنونم ازش


تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ برفــ }
امروز صبح سآعت 7 بیدآر شدمدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه برمـ مدرسه موقع آماده شدن از پنجره اتاقم بیرونو نگا کردم دیدم همه جآ سفیده پر برفهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه با اینکه بار اول نبودو این ماه سه چآر بار برفشکلک قطره,شکلک اشک,شکلک گریه,شکلک آب,شکلک رنگی,قطره رنگی,بچه گانه باریده بود ولی یه حس خیلی خوبی داره صبح بیدار شی ببینیدخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه همه جآ پره برفه.شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی خلآصه رفتیم مدرسه دیدیم از دبیرا فقط یکی دوتاش اومدن همون موقع گفتن مدرسه تعطیله همه ذوق مرگ شدیم اماده شدیم بریم خونه گفتن ابتداییا تعطیلن :/شکلک قطره,شکلک اشک,شکلک گریه,شکلک آب,شکلک رنگی,قطره رنگی,بچه گانه یه ضدحال بزرگی خوردیم.حالا این به کنار زنگ اول ادبیات داشتیم دبیر ادبیات نیومده بودشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی درو کلآسو بستیم پرده هارو کشیدیم کلی مسخره بازی دراوردیم از آهنگ خوندنشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی گرفته تا شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیرقصیدن شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیو...تا اینکه زنگ خورد رفتیم حیاط کلی برف بازی کردیم خیلی حال داد.زنگ دومم اعتصاب کردیمشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی که مآ درس نمیخونیم... آمادگی دفاعی داشتیم دبیرشم که شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیعشقه شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبچه ها گفتن درس نخوندیم و اینا گفت درس تعطیله نه پرسش نه امتحان هرکاری دوس دارین بکنین شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیبعدش تو کلاس از جوک گرفته تا اهنگ و متنای احساسی و خاطره و اینا گفتیم نیم ساعت بعد مدیر گفت تعطیلهشکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه برین از دفتر بزنگینشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی خونه هاتون بیان ببرنتونشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی کلی حِرص خوردیم که چرا الان میگین یعنی اون موقع دوس داشتم خفش کنم دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزهمسخره با اون اخلاق گَندششکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی{ نگو از صبح تعطیل بوده ولی نمیذاشت بریم اییییش }.ولی خب با این حال خیلی خوش گذشت.شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزیشکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ متولدین هرماه }
یــــــــــه آپـــــــــ متفآوتـــــــ : دوستآیِ

 گُلـــــــــم متولد کدومـ مآهیــن؟ کآمنتــ پلیـــز

خودَم اردیبهشت


عکـــسهایی با مــــــــتن......!     متولدین 12 ماه سال بیان☺☻ 1

یه فروردینی همونجوری کــ بعضیآ رو به توآن

 میرسونه اگه لآزم باشه خیلیـ خوبـ بلده

 چه جوری ببرتشون زیر رادیکال×

اگه شآنس آوردیو یه فروردینی عآشقت شد

 حوآستو جمع کنـ این اتفاق تو زندگی

 هرشخصی اتفاق نمیفته!



برآی دیدن بقیــــــــه مآه هآ بپر تو ادآمه مطلب

کامنت= جبران

تگ: ادامه مطلب
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ حسّ خآص }

دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه {نآرآـפـتمآ ... ولے بآزܢܢ شوפֿـیاܢܢ سر جآشـہ
 گور بآبآے همـہ چی...!
 قبلنآ فڪ میڪرבܢܢ تنهآیے פֿـیلے سـפֿـته×ـפֿـیلے نـפـسـہ
 امآ الآלּ میفهمܢܢ تنهآیے یـہ פـسّـہ פֿـیلے פֿـآصّـہ
 ڪـہ פֿــבآ בاـבـہ اونو بـہ ڪسے ڪـہ פֿـیلے פֿـوآسته}
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه



دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه {ـᓘـیلے سـᓘـتهــ...عاشقش باشی...نـכونهــ!

 نـכونهـ وقتے آنلاینهـ و بآ تو نمیـᓗـرفهـ اعصآبت

 כآغوךּ میشهـ

 نـכونهـ وقتے نیستش כلت هــزار راهـ میرهـ

 ڪهـ یعنے ڪجآ

میتونهـ باشهـ و از نگرآنے میمیرے

 نـכونهـ ڪهـ وقتے ڪنارِ اسمش مینویسهـ

 typing... قلبت از جآ כرمیآـכ

 نـכونهـ ڪهـ وقتے اسمتو صـכا میزنهـ تو כلت

 כلشورهـ כآرے ڪهـ

 اے ڪآش یهـ چیزے بگهـ

 ڪهـ بفهــمے یهـ ᓗـسے نسبت بهــت כآرهــ...

 اوج سـᓘـتے میـכونے ڪجآس؟

 اونجآ ڪهـ پیش تو بهــش میگهـ عشقم...! }
دخترانه,فانتزی,شکیک,آیکن,شکلک,صورتی,شاد,قشنگ,خشگل,زیبا,باحال,دخترونه,وبلاگ نویسی,کامنتگزاری,کوچک,سایز کوچیک,ریزه میزه,جذاب,یامزه

شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی͜͡ک͜͜͡͡آ͜͜͡͡م͜͜͡͡ن͜͜͡͡ت͜͜͡͡ـ͜͜͡͡ ͜͜͡͡=͜͜͡͡ ͜͜͡͡ج͜͜͡͡ب͜͜͡͡ر͜͜͡͡آ͜͜͡͡ن͜͜͡͡ـ͜͡ شکلک سایز کوچک,شکلک ریزه میزه,شکلک وبلاگ نویسی,شکلک های فانتزی

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
{ دلمـ میخوآد }


دلمـ میخوآد ...

منمـ یِـ مدتـ کوتآه برمـ تو کُمآ

اونوقتـ ... شآید بعضیآ قدرمو دونستنـ !

« گآهیـ باید نبآشیـ تآ بدونیـ بودنو نبودنتـ برآیـ کیـ مهمه »



وقتیـ یکیو دوستـ دآریـ اشکشو درنیآر چونـ

 بآ اشکآشـ ازچشمآشـ میوفتیی


ازشـ فآصله نگیــر...اگه سرد شهـ دیگه

 درستـ نمیشه


بآهآشـ قهر نکنـ! بی تو بودنـ رو یآد میگیره

تهدیدشـ نکنـ ...دعوآشـ نکنـ میره پشتِ

 یکیـ دیگه قایمـ میشه


اگه دوسِشـ دآریـ همونجوریـ کـ هستـ دوسشـ

دآشته بآشـ «سعیـ نکنـ عوضشـ کنیـ »


اگه دوسِشـ دآریـ اشتبآهآتشو بهـ روشـ نیآر×

آدمـ جایزالخطاست


اگه دوسِشـ دآریـ تو اوجـِ بدیهآ و تلخیهآ و

 سختیهآ از آغوشتـ بیرونشـ نکنـ


بزآر یآدبگیره دنیآشـ و زندگیشـ همونـ

 آغوشیه کـ توشه


نزآر بره جآیـ دیگه ازدستـ تو گریه کنهـ اونموقعسـ

 کـ دیگهـ تو {تویـ قلبشـ} جآییـ ندآریـ




کآمنتـ یآدتونـ نره «کآمنتـ = جبرآنـ »

تگ:
✿мἷἷṩ мᾄђẏᾄ✿◦ | نظرات()
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic